Fons de Llibres

 

El Programa de Reutilització consisteix en la creació d’un fons de llibres i material didàctic de titularitat del centre que es nodrirà a través de les

aportacions econòmiques de les famílies, de la Conselleria d’Educació,Cultura i Universitats. És un programa que. a més de rebaixar la

càrrega econòmica de les famílies, ens implica amb accions educatives a favor del medi ambient i dels valors de cooperació, respecte i

solidaritat. Així mateix, fomentarà el consum responsble i el treball en valors personals i socials.

ADHESIÓ DE LES FAMÍLIES

L’alumnat de tercer a sisè curs podrà participar en el programa sempre que els pares, mares o representats legals compleixin les següents condicions:

Fer una aportació econòmica anual al fons del centre aprovada pel consell escolar. Aquesta aportació es realitzarà els primers dies del curs escolar.

Retornar a final de curs els llibres de text, que són de titularitat del centre, en bones condicions. Això significa sense escrits, sense subratllar, folrats de forma

adient, sense fulles rompudes, arrugades o banyades, etc. En definitiva, deixar-los tal i com ens agradaria rebre'ls nosaltres.

L’alumnat adherit al Programa de Reutilització que es doni de baixa al centre haurà de tornar els llibres al fons del centre.

- L'adhesió implica el compromís per part de l'alumne i de la família de respectar les normes del programa.

 NORMES I FUNCIONAMENT

- Durant els primers dies del curs es repartiran els llibres del fons als alumnes adherits al programa, que aniran identificats amb una etiqueta on l'alumne/a hi

escriurà el seu nom i el curs que l’utilitzarà.

- Una vegada rebuts els llibres, s’han de revisar per tal de comprovar el seu estat. En cas de detectar algun tipus de deteriorament s’ha de comunicar al tutor o

tutora corresponent.

- Si el llibre és nou, s’ha de folrar amb plàstic transparent.

- En cas de pèrdua o deteriorament d’un llibre s’haurà d’abonar:

Llibres amb un any o menys d’ús → el 100% del seu valor.

Entre un i dos anys → el 75% del seu valor.

Entre dos i tres anys → el 50% del seu valor.

Entre tres i quatre anys → el 25% del seu valor.

Si aquest pagament no es fes efectiu no es podria continuar participant en el Programa de Reutilització. 

- A l’hora d’aplicar tècniques d’estudi com el subratllat, el professorat donarà les instruccions necessàries a l’alumnat per tal de que els llibres puguin ser

reutilitzats.

- Abans de retornar els llibres és necessari esborrar el que l’alumne/a hi hagi escrit durant el curs.

- Els llibres fungibles (on l’alumnat hi ha de fer activitats) no s’han de tornar.

- Donades les característiques del programa, el Centre no podrà emetre cap tipus de factura. 

 DEPÒSIT

- Els alumnes de sisè curs deixaran un depòsit de 20 € que se'ls abonarà a final de curs, sempre i quan

retornin els llibres en les condicions adients.