INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’ADMISSIÓ D'ALUMNES

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA - curs 2017-2018

Benvolgudes famílies:

A partir del dia 2 de maig i fins el 27 de juny, es durà a terme el procés d'admissió d'alumnes d'educació Infantil i Primària, regulat pel Decret 37/2008 de 4 d'abril (BOIB Num. 46 del 05/04/2008), l'Ordre de 7 d'abril (BOIB Num. 45 del 09/04/2016) i la Resolució de 14 de març (BOIB Num. 32 del 16/03/2017).

Vos adjuntam la informació necessària sobre el procés d'admissió, així com els nostres trets d'identitat i principis educatius i metodològics.

 

 

Per a més informació també podeu consultar l'adreça escolaritzacio.caib.es

CALENDARI ADMISSI 17-18

 

 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
Els fulls de sol.licitud es troben als centres educatius, a les oficines d'escolarització o a la web escolaritzacio.caib.es. La sol·licitud per alumne és única i s'ha de presentar, juntament amb la documentació acreditativa a efectes de barem, en el centre triat en primera opció, tant si es fa de forma presencial com telemàtica.
 
Documentació obligatòria per sol·licitar plaça escolar
Haureu de dur tots els documents originals, per tal de poder compulsar les còpies.  

  •     Còpia del DNI o NIE de l'alumne o l'alumna, si en té.
  •     Còpia del DNI o NIE del pare, de la mare o dels tutors legals.
  •     Llibre de família o certificat de naixement.
  •     Declaració de responsabilitat en cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura ho s'hagi justificat documentalment la pàtria potestat exclusiva.
  •     Justificants per a la BAREMACIÓ (veure quadre amb els criteris de baremació)

Per a una informació més detallada dels distints apartats de baremació podeu consultar el BOIB núm. 32 del 16 de març de 2017 i el BOIB núm 45 del 9 d'abril de 2016.
 

Us recordam que les sol·licituds han d'anar signades pels dos tutors de l'infant.
 
MATRICULACIÓ

Per tal de facilitar la matriculació dels vostres fills i filles, i a fi que podeu preparar-ho amb temps, el dia que entregueu la sol·licitud, juntament a la documentació corresponent, us farem entrega del sobre de matrícula. S'han de matricular tots aquells alumnes que han estat acceptats a les llistes definitives que es publicaran el 16 de juny. Podreu formalitzar la matrícula del 22 al 27 de juny.

 

Feu clic aquí per veure els trets d'identitat del centre