Objectius generals

A) Descobrir, conèixer i controlar progressivament el propi cos, i controlar i coordinar el moviment, formant-se una imatge positiva de sí mateixos valorant la seva identitat física, afectiva, social i sexual que configuren la seva personalitat, les seves capacitats i limitacions d’acció i expressió i adquirir hàbits bàsics de salut, benestar i convivència.

B) Adquirir pogressivament l’autonomia d’acció i de pensament a les seves activitats habituals, adquirint de cada vegada més seguretat afectiva i emocional, i desenvolupant actituds d’ajuda i col·laboració i respecte a la diversitat.

C) Establir bones relacions socials en un àmbit de cada vegada més ampli, amb adults i altres infants, aprenent a articular progressivament els propis interessos, punts de vista i aportacions amb els dels/les altres, responent als sentiments d’afecte, desenvolupant actituds d’ajuda i col·laboració i respectant la diversitat.

D) Observar i explorar l’entorn immediat i/o vivenciat amb una actitud de curiositat i de respecte, tant a l’entorn social com al natural, amb especial incidència en aquest darrer, identificant les característiques i les propietats més significatives dels elements que el conformen i alguna de les relacions que s’hi estableixen .

E) Viure les manifestacions culturals dels seu entorn, introduïnt-se en la identitat cultural del seu poble (llengua, festes cançons, contes, menjars, edificis o espais representatius, etc.) mostrant-hi una actitud de respecte interès i participació.

F) Representar i evocar aspectes diversos de la realitat viscuts, coneguts o imaginats i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que ofereixen el joc i altres formes de representació i expressió.

G) Enriquir i diversificar les seves possibilitats expressives mitjançant la utilització dels recursos i els mitjans al seu abast, així com apreciar diferents manifestacions artístiques que pertanyen a l’entorn cultural.

H) Utilitzar el llenguatge oral de manera ajustada les diferents situacions de comunicació habituals per comprendre i ser comprès pels/per les altres, expressar les seves idees, sentiments experiències i desitjos. Utilitzar el llenguatge oral com a eina de construcció de significats, com ajuda per a la creació d’estratègies, per regular la pròpia conducta i influir en la dels/les altres.


CALENDARI ESCOLAR 19-20

INICI DE CLASSES: 11 de Setembre

VACANCES DE NADAL: Del 21 de Desembre al 7 de Gener ambdós inclosos.

VACANCES DE PASQUA: Del 9 al 19 d'Abril ambdós inclosos.

FINAL DE CURS: 19 de Juny

 

DIES NO LECTIUS CURS 19/20

DILLUNS, 4 DE NOVEMBRE
 
DIVENDRES, 17 DE GENER (SANT ANTONI)
 
DiVENDRES, 28 DE FEBRER  FESTA ESCOLAR UNIFICADA
 
DILLUNS, 2 DE MARÇ
 
DILLUNS, 27 D'ABRIL (FIRÓ)

CONTACTA

Logo escola copy

MENÚ GENERAL FEBRER

WEB CAM (clic ampliar)

WebCam Santa Maria del Cami

BALEARS METEO