Des de l’escola ens agradaria informar de la situació del CEIP Melcior Rosselló i Simonet, un edifici pensat i construït per a dues línies (dues classes per cada curs), que, any rere any, ha augmentat el nombre d’alumnes matriculats. Així doncs, des del principi, hem hagut de suprimir espais (sala de psicomotricitat, anglès, biblioteca, aula usos múltiples...), que han estat ocupats per grups classes, perquè la majoria de nivells ja són de tres línies.

            El proper curs ja no hi cabrem i totes les solucions que s’han donat van encaminades a ampliar l’escola, o bé, a compartir espais amb l’IES Santa

Maria, consolidant així la tercera línia al centre. Aquesta ampliació és la solució que ofereix l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, que està disposat a pal·liar les mancances d'espai que s'han generat a l'escola a causa de l'augment de nins i nines.

            Per tot això, el Claustre de mestres d’aquest centre opinam que la millor opció és una escola d'una o dues línies, ja que ens permet una millor qualitat educativa per als infants de Santa Maria i ofereix tota una sèrie d’avantatges:

            -Procura una atenció molt més personalitzada per a cada un dels nins i nines del centre.

            -Evita la massificació als espais comuns i conseqüentment se’n redueixen els conflictes.

            -Facilita la participació de les famílies a les dinàmiques de l'escola.

            -Afavoreix les relacions interpersonals entre tot l'alumnat.

            -Optimitza l'organització del centre:

  • Possibilita la flexibilitat dels horaris.
  • Millora la disponibilitat dels espais d'ús comú (desdoblaments, suports, treball en petits grups).
  • Permet l’accessibilitat per part de tot l'alumnat als espais específics (pavelló, aula de música, aula d'informàtica, aula de psicomotricitat, biblioteca i aula d'anglès), evitant així que grups de nins i nines es quedin sense poder utilitzar-los.

            -Potencia la qualitat educativa que s'ofereix al centre, donant més possibilitats per al desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica: dinàmiques de cohesió grupal, educació emocional, treball cooperatiu, projectes de treball, espais compartits (ambients).

            -Facilita la coordinació i el treball entre les mestres i els mestres i l’alumnat del centre.

            -Possibilita dur a terme PIP (Projectes d'innovació pedagògica) de formació del professorat, on tots els mestres s'hi sentin identificats i implicats.

            -Consolida l'estabilitat de la plantilla del professorat, i per tant, evita que alguns grups d’infants hagin de canviar de mestre cada any.

Per totes aquestes raons esmentades, trobam necessària la construcció d'una nova escola a Santa Maria del Camí, i demanam a les institucions pertinents que el nostre poble tengui dos centres públics, evitant la massificació d'una escola de tres línies, amb l'objectiu de tenir unes condicions òptimes per garantir una educació de qualitat.

Sta Maria del Camí, a 20 de juny de 2018.